W związku z Rozporządzeniem nr 2/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18.05.2023 r. informujemy, że Miasto Nowy Dwór Mazowiecki oraz Miasto i Gmina Zakroczym, Gmina Czosnów, Gmina Leoncin znalazły się w strefie objętej zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI).

W wyniku powyższego nakazuje się:

 1. utrzymywanie drobiu i innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem,
 2. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przy kontakcie z drobiem, odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące lub wychodzące do/z gospodarstwa.
 3. zabezpieczenie ściółki w sposób uniemożliwiający kontakt z ptakami dzikimi oraz ich odchodami,
 4. zabezpieczenie paszy i wody przeznaczonej dla ptaków przed kontaktem z ptakami dzikimi oraz ich odchodami,
 5. powiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim lub właściwego wójta/burmistrza, o każdym przypadku stwierdzenia znaczącej liczby padnięć drobiu lub dzikich ptaków,
 6. monitorowanie obecności padłych ptaków w środowisku naturalnym oraz niezwłoczne, bezpieczne unieszkodliwienie ich zwłok, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1 z późn. zm.)
 7. zgłoszenie przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich przypadków padnięć dzikich ptaków lub podejrzeń wystąpienia wysoce zjadliwej grypy u ptaków odstrzelonych,
 8. wyłożenie przez zarządców dróg mat dezynfekcyjnych w miejscach wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim oraz ich utrzymanie po wyłożeniu w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego,
 9. przeprowadzenie oczyszczenia i odkażenia miejsc przebywania ptaków wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim.

W wyniku powyższego zakazuje się:

 1. wstępu ludzi, z wyjątkiem osób biorących udział w zwalczaniu grypy ptaków oraz współpracujących z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie, na teren wysp wiślanych znajdujących się na terenie gmin Czosnów, Leoncin i Zakroczym,
 2. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, na których są gromadzone drób i inne ptaki.

Wyżej wymienione nakazy i zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo w strefie objętej zakażeniem.

Rozporządzenie nr 2/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18.05.2023 r.