Budowanie MOCY – Stop PRZEMOCY w Gminie Leoncin

Gmina Leoncin realizuje zadanie publiczne w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2021 r. pod nazwą:

„Budowanie MOCY – Stop PRZEMOCY w Gminie Leoncin”

Bezpośrednim realizatorem zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Leoncinie. Całkowity koszt zadania publicznego (kwota dotacji i środki finansowe własne Gminy Leoncin) wynosi 71 340,00 zł z czego dofinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 54 640,00 zł, środki własne 16 700,00 zł.

Celem Projektu „Budowanie MOCY – Stop PRZEMOCY w Gminie Leoncin” jest poprawa sytuacji rodzin zagrożonych występowaniem przemocy i ochrona dzieci przed krzywdzeniem, poprzez zwiększenie dostępności do poradnictwa specjalistycznego osób doświadczających i/lub zagrożonych przemocą w rodzinie i aktywizację dzieci i młodzieży z terenu Gminy Leoncin.