LXXXV – nadzwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w LXXXV – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin w dniu 10 stycznia 2023 r. godz. 9.00 w Urzędzie Gminy pok. Nr 5 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2024rok.
4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2024-2035.
5. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz upoważnienia Wójta Gminy Leoncin do wystawienia weksla własnego „in blanco”.
6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Leoncin.
7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody w drodze bezprzetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Leoncin położonej w obrębie Wilków Polski.
8. Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego, na realizację projektu pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leoncin” wnioskowanego przez Gminę Leoncin do współfinansowania, w ramach Programu WFOŚiGW „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego”.
9. Uchwała w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Leoncin.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński