Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 04.05.2016 r. zaktualizowano wzór wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, oraz rozszerzono katalog załączników, które należy dołączyć do przedmiotowego wniosku (wzory w załącznikach).

I. PODMIOTY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę
w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1.  pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
2.  młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

a)  w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego
u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r.
o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 ze zm.),
b)  w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego
u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;

3.  młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy
i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

II. ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM

Pracodawcy zgodnie z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.) zostali zobowiązani do zawierania na piśmie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym. Natomiast na podstawie § 3a ww. rozporządzenia o zawarciu umowy, o której mowa w § 3, pracodawcy są zobowiązani do zawiadamiania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.
W odniesieniu do młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Leoncin zawiadomienie, w formie kopii umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego lub pisemnej informacji (załącznik nr 1 – zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem) należy przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin lub przedłożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Leoncin.

III. WYSOKOŚĆ KWOTY DOFINANSOWANIA

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, zgodnie z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wynosi:

1.  w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
2.  w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł – art. 122 ust. 2a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Przepis ww. art. stosuje się do młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu od roku szkolnego 2019/2020.

W przypadku, jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy – art. 122 ustawy Prawo oświatowe.

Powyższe dofinansowanie, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2013.352.1 z 24.12.2013).

Pomoc de minimis to rodzaj wsparcia udzielanego przedsiębiorcom ze środków publicznych, którego maksymalna wielkość z różnych źródeł nie może przekroczyć 200.000 euro (100.000 euro w sektorze transportu drogowego towarów) w okresie trzech lat podatkowych (tj. w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych).

IV. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika stanowiący załącznik nr 2, należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

V. ORGAN PRZYZNAJĄCY DOFINANSOWANIE

Dofinansowanie przyznaje Wójt Gminy Leoncin, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków wynikających z art. 122 ustawy Prawo oświatowe.

VI. TERMIN PRZEKAZANIA DOFINANSOWANIA

Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji, zależne jest od otrzymania z Kuratorium Oświaty w Warszawie środków z Funduszu Pracy, na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

VII. WYMAGANE DOKUMENTY

1) Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych
2) Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawarta w celu przygotowania zawodowego
3) Kopia świadectwa pracy w przypadku, kiedy młodociany pracownik realizował krótszy okres przygotowania lub w przypadku gdy młodociany pracownik realizował przygotowanie u kilku pracodawców
4) Kopia odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu przez młodocianego pracownika
5) Aktualny wydruk z CEIDG lub wypis KRS w zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie
6) W przypadku, gdy pracodawcą są wspólnicy spółki cywilnej, do wniosku powinna być dołączona umowa spółki wraz z jej ewentualnymi aktualizacjami
7) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014 r. poz. 1543) – wzór formularza – załącznik nr 3
8) Oświadczenie pracodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis, jaką pracodawca otrzymał w roku podatkowym (obrotowym), w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat – wzór oświadczenia – załącznik nr 4, albo kopie wszystkich zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis w ww. okresie
9) Oświadczenie pracodawcy o nieotrzymanej pomocy de minimis w ww. okresie – wzór oświadczenia – załącznik nr 5
10) Oświadczenie młodocianego pracownika lub jego pracodawcy o miejscu zamieszkania młodocianego – wzór oświadczenia – załącznik nr 6
11) Oświadczenie – status pracodawcy (jest/nie jest rzemieślnikiem) – wzór oświadczenia – załącznik nr 7
12) Inne dokumenty na prośbę organu tj. w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów lub informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty lub informacje, niezbędne do ich wyjaśnienia i prawidłowego rozpatrzenia wniosku.

Załączniki, które mogą być złożone w formie kopii muszą być obustronnie poświadczone za zgodność z oryginałem lub za zgodność z przedłożonym dokumentem przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, albo przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu.

VIII. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty wraz z ww. załącznikami należy przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, lub złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Leoncin.

IX. PODSTAWA PRAWNA

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391)
3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.).
4) Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2159)
5) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
6) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 z późn. zm.)
7) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543)
8) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2013.352.1 z 24.12.2013)
9) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

X. ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

załącznik nr 1  – zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem,

załącznik nr 2 – wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

załącznik nr 3 – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

załącznik nr 4 – oświadczenie pracodawcy o wysokości otrzymanej pomocy de minimis,

załącznik nr 5 – oświadczenie pracodawcy o nieotrzymaniu pomocy de minimis,

załącznik nr 6 – oświadczenie młodocianego pracownika lub jego pracodawcy o miejscu zamieszkania młodocianego,

załącznik nr 7 – oświadczenie – status pracodawcy (rzemieślnik)