Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Na podstawie ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa osoby, które łącznie spełniają następujące warunki, czyli:

  • pełniły funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez 8 lat;
  • osiągnęły wiek 60 lat (w przypadku kobiet) lub 65 lat (w przypadku mężczyzn).

będą mogły ubiegać się o świadczenie w wysokości 300 zł miesięcznie.

Do ośmioletniego okresu wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa przed 1990 rokiem, jeśli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa po 1990 roku.

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia zostanie określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rozwoju wsi .

Wniosek należy złożyć od 1 lipca 2023 r. w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Do wniosku będzie trzeba dołączyć zaświadczenie wydane przez Wójta Gminy Leoncin potwierdzające okres pełnienia funkcji oraz oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Wójt może wydać postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Wówczas takie postanowienie należy dołączyć do wniosku. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez wymagany okres zaświadczenie będzie można zastąpić pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Przepisy weszły w życie od 1 lipca br. i od tego czasu można zgłosić się do Urzędu Gminy do pokoju nr 15 po potrzebne dokumenty.