Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
2. ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania lub kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4. uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,
5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi ;
11. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego.

Więcej informacji:

Ogłoszenie o konkursie – Konkurs w sprawie naboru na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach

Załącznik 1

Załącznik 2