Modernizacja oświetlenia w Gminie Leoncin

W dniu 29 listopada 2022 r. dokonano odbioru robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia w Gminie Leoncin”. Zadanie w 90% zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu „Modernizacja oświetlenia”. Celem programu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykonał:

  1. wymianę 81 kompletów opraw oświetlenia zewnętrznego, zainstalowanej na wysięgniku oprawy LED 56V,
  2. wymianę 81 sztuk zacisków izolowanych,
  3. wymianę 81 sztuk gniazd bezpiecznikowych,
  4. malowanie wysięgników o średnicy do 50 mm.

Przedmiotowy zakres prac został wykonany w miejscowościach: Grochale Nowe, Grochale Stare, Głusk, Nowa Mała Wieś, Mała Wieś przy Drodze, Gniewniewice Folwarczne, Leoncin ul. Podleśna.

Zrealizowana modernizacja oświetlenia ulicznego umożliwi zredukowanie o ok. 44% zużycia energii elektrycznej i skutkować będzie zmniejszeniem emisji do atmosfery CO2 oraz związków siarki, azotu i pyłów. Technologia LED daje nowe możliwości w zakresie sterowania oświetleniem (załączanie i wyłączanie lamp o właściwej porze, regulacja natężenia oświetlenia w sposób adekwatny do potrzeb, sygnalizowanie nieprawidłowości w oświetleniu). Dodatkowo należy wskazać, że w wyniku modernizacji oświetlenia z opraw sodowych na oprawy LED wzrośnie poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym.