Posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy Leoncin

Zapraszam do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy w dniu 28 września 2021 r. godz. 10.00 w Klubie Senior+ obok GOK-u w Leoncinie z następującym porządkiem obrad:

I. Opiniowanie materiałów pod obrady (projekty uchwał)- XLII zwyczajnej sesji Rady Gminy.
1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku .
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Leoncin za I półrocze 2020r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 r.
4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2021 rok
5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2021-2029.
6. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy osobom objętym wieloletnim programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
7. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 -2023.
8. Uchwała w sprawie ustalenia odpłatności ponoszonej przez osobę skierowaną do schroniska dla osób bezdomnych albo do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
9. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Leoncinie
10. Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Leoncin nieruchomości w drodze darowizny.
12. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński