PROGRAM „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022

PROGRAM „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022

12 października 2021 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację zadania w ramach Programu pn. „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

Głównym zadaniem wyznaczonym przez Program jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami : konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności : o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Gmina Leoncin po raz pierwszy przystąpiła do Programu. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem Wniosku przez Wojewodę otrzymamy środki w łącznej kwocie 67 320,00 zł.