Punkt konsultacyjno – informacyjny Programu CZYSTE POWIETRZE

Urząd Gminy w Leoncinie uruchomił punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Leoncinie funkcjonuje Punkt Konsultacyjno-Informacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze obsługiwany przez pracownika urzędu Gminy Leoncin.

„Czyste Powietrze” to program, który skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, jak również na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych budynku. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Leoncin.

W punkcie konsultacyjnym Programu Czyste Powietrze:

– Dowiesz się o Programie i zasadach składania Wniosku o dofinansowanie;

– Znajdziesz materiały informacyjne o Programie Czyste Powietrze;

– Sprawdzisz, czy się kwalifikujesz do udziału w Programie;

– Uzyskasz pomoc w zakresie przygotowywania Wniosku o dofinansowanie,

– Złożysz Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej, następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

– Uzyskasz pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”:

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Aby uzyskać zaświadczenie o dochodach uprawniających do ubiegania się o podwyższoną kwotę dofinansowania  w ramach programu Czyste Powietrze, mieszkańcy Gminy Leoncin powinni zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leoncinie.

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są:

– aktualny adres e-mailowy

– PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki

– numer księgi wieczystej / dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku )

– numer działki

– przybliżony rok budowy domu/ wystąpienia o pozwolenie na budowę

– powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2

– wartość dochodu/rodzaj PIT

– w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania zaświadczenie wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leoncinie zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy;

– jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury;

– w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja);

– w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku/lokalu mieszkalnym, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności

– w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian.

Aktualne dane o wdrażaniu Programu:

Stan na Gmina Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie [szt.] Liczba zawartych umów o dofinansowanie [szt.] Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy Liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.]
30.09.2023 Leoncin 193 159 1735989,37 zł 89