Odpisy aktów stanu cywilnego

Odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia/małżeństwa/zgonu) można uzyskać w dowolnie wybranym urzędzie stanu cywilnego w Polsce, bez względu na miejsce sporządzenia i przechowywania aktu.

Podmioty uprawnione do otrzymania odpisu:

Odpis aktu stanu cywilnego może uzyskać:

 • osoba, której akt dotyczy,
 • wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, opiekun,
 • sąd,
 • prokurator,
 • organy administracji publicznej, Służba Ochrony Państwa, Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Żandarmeria Wojskowa, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań,
 • osoba, która wykaże interes prawny,
 • organizacje społeczne, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie odpisu,
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej, jeśli jest należna,
 • oryginał lub urzędowo poświadczona kopia pełnomocnictwa (gdy osoba uprawniona do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego działa przez pełnomocnika).

Miejsce złożenia dokumentów:

 • osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Leoncinie, ul. Partyzantów 3,

05-155 Leoncin (parter, pok. nr 2),

 • drogą korespondencyjną, przesyłając na adres: Urząd Stanu Cywilnego w Leoncinie, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin,
 • za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP /37x1ru0ji1/SkrytkaESP

 

Opłaty:

 • odpis skrócony – 22 zł
 • wielojęzyczny odpis skrócony – 22 zł
 • odpis zupełny – 33 zł
 • pełnomocnictwo – 17 zł, chyba że istnieje podstawa do zwolnienia dokumentu z opłaty skarbowej, np. jeśli pełnomocnictwa udzielono małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Leoncin:

46 8011 0008 0040 0409 2142 0029.

W tytule przelewu: ,,Opłata skarbowa”

Nie ma możliwości uiszczenia opłaty w formie gotówkowej w Urzędzie.

Termin załatwienia sprawy:

Odpis aktu stanu cywilnego wydawany jest:

 • do 7 dni roboczych od złożenia wniosku – gdy akt jest przechowywany w USC w Leoncinie,
 • do 10 dni roboczych od złożenia wniosku – gdy akt jest przechowywany w innym urzędzie.

Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia

Wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa

Wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu

Klauzula informacyjna RODO