Rekrutacja do klas pierwszych w Szkołach Podstawowych 2022-2023

REKRUTACJA 2022/2023

W Gminie Leoncin po raz pierwszy odbywać się będzie rekrutacja do klas pierwszych
w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Leoncin na rok szkolny 2022/2023 za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Rekrutacji poprzez stronę internetową:
leoncin.rekrutacje.edu.pl.

Rekrutacja odbywać się będzie do placówek oświatowych, dla których Gmina Leoncin jest organem prowadzącym, tj.:

  1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leoncinie, ul. I. B. Singera 3, 05-155 Leoncin
  2. Szkoła Podstawowa w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Nowe Grochale 40, 05-155 Leoncin

Przed rozpoczęciem rekrutacji uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z „Instrukcją dla rodziców” umieszczoną na stronie internetowej: leoncin.rekrutacje.edu.pl oraz postępowanie zgodnie ze wskazówkami w niej zawartymi. Dzięki temu prawidłowo i sprawnie przebiegnie proces wypełniania i składania wniosku w wybranej placówce oświatowej.

Przed rozpoczęciem elektronicznej rekrutacji należy założyć indywidualne konto rodzica/opiekuna prawnego w Systemie Elektronicznych Rekrutacji na stronie internetowej: leoncin.rekrutacje.edu.pl. Umożliwi ono Państwu złożenie wniosku  i stosownych dokumentów potwierdzających kryteria rekrutacyjne oraz śledzenie przebiegu całego procesu rekrutacji do zakończenia jej procesu i kwalifikacji dziecka do danej placówki oświatowej. Wszelkie zmiany statusu złożonego wniosku będą widoczne w Panelu rodzica, jak również przesyłane automatycznie w formie informacji na wskazany podczas zakładania konta adres e-mail.

UWAGA – Aby złożyć wniosek do klasy pierwszej w publicznej szkole podstawowej wystarczy, aby jeden rodzic/opiekun prawny założył konto w systemie. Nie ma obowiązku zakładania konta przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych.

Ponadto dostępna będzie możliwość podpisania wniosku rekrutacyjnego Profilem Zaufanym. W przypadku skorzystania przez Państwa z tej opcji,  nie będą Państwo musieli dostarczać wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej do placówki pierwszego wyboru. Szczegółowe informacje o Profilu Zaufanym znajdziecie Państwo na stronie  internetowej https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany. Należy jednak pamiętać, że wniosek podpisują obydwoje rodzice – jeżeli jeden z nich nie podpisze Profilem Zaufanym – konieczne będzie dostarczenie wniosku z dokumentami w formie papierowej.

Istnieje możliwość potwierdzenia profilu zaufanego za pośrednictwem bankowości elektronicznej banków m.in.: T-Usługi Bankowe, PKO Bank, Bank Pekao,  ING Bank Śląski, Millennium Bank, Inteligo, mBank, Alior Bank, Santander oraz w serwisie Envelo Poczta Polska, e-dowód.

W pozostałych przypadkach, gdy nie skorzystają Państwo z możliwości podpisania wniosku Profilem Zaufanym, koniecznym będzie wprowadzenie do systemu danych dziecka i dokonanie rejestracji wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej w szkole podstawowej. Zarejestrowany wniosek  należy w tym przypadku wydrukować, podpisać i  złożyć  w szkole podstawowej pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Prosimy pamiętać, aby w tym przypadku zgłosić się z papierową wersją wniosku do placówki pierwszego wyboru.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników szkół uprzejmie informujemy, że w placówkach zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: ograniczony kontakt z pracownikami, petentami, zachowanie odpowiedniego 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku, dezynfekcja, zakrywanie ust i nosa.

Uwaga: wnioski podpisują obydwoje rodzice/opiekunowie prawni (wyjątkiem jest pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej przez drugiego rodzica/opiekuna prawnego).

Szczegółowe informacje od dnia 8.03.2022 r. można otrzymać pod adresem mailowymrekrutacja@leoncin.pl oraz telefonicznie w Urzędzie Gminy Leoncin pod numerem 22 785 66 00 wew. 26. Pytania dotyczące konkretnych placówek oświatowych, w tym ofert edukacyjnych, składania wniosków o przyjęcie i deklaracji prosimy kierować telefonicznie bądź mailowo bezpośrednio do placówek:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leoncinie –                  sp.wleoncinie@wp.pl     22 785 65 28

Szkoła Podstawowa w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach –     zs-glusk@wp.pl     22 785 65 16

Dokumenty prosimy składać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja rozpocznie się od 8 marca 2022 r. i zakończy
4 kwietnia 2022 r.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z harmonogramem rekrutacji, kryteriami naboru oraz regulaminem naboru.

Zarządzenie – link

Harmonogram – link

Kryteria naboru – link

Regulamin rekrutacji – link