Wyłożenie projektu MPZP miejscowości Krubiczew

Od  17 marca 2022r. do 7 kwietnia 2022r. w Urzędzie Gminy Leoncin przy ul. Partyzantów 3 (w pokoju nr 12 na I piętrze), wyłożony zostanie do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Krubiczew gmina Leoncin obejmującego obszar obrębu ewidencyjnego Krubiczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami zostanie przeprowadzona w dniu 30 marca 2022r. o godzinie 13.00 w Urzędzie Gminy Leoncin pok. 6.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Leoncin z podaniem nazwy obszaru planu, swojego imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 kwietnia 2022r.

Składać można w sekretariacie Urzędu Gminy Leoncin, pocztą na adres: Urząd Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: gmina@leoncin.pl