XXX –nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w XXX –nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się 14 grudnia 2020 r. godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
3. Odczytanie
– Opinia Komisji Budżetu i Finansów oraz Publicznej do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia, Promocji Gminy i Bezpieczeństwa Publicznego
– Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
4. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2021.
5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2021-2029.
6. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/175/20 z dnia 25 listopada 2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2020 rok.
7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2020 rok.
8. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2020-2029.
9. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leoncin
10. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
11. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
12. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Leoncin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
13. Uchwała w sprawie utworzenia Klub Senior+ w Wilkowie Polskim 54A
14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady  Gminy

Arkadiusz Kiełbasiński