ZGŁOSZENIE DO  OBOWIĄZKOWEJ  EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Urząd Gminy w Leoncinie informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym właściciele nieruchomości winni dokonać zgłoszenia posiadania zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Wypełnione zgłoszenie należy odesłać lub dostarczyć w terminie 14 dni od daty otrzymania do Urzędu Gminy w Leoncinie lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: ug.leoncin@tlen.pl, gmina@leoncin.pl  nie później niż do 31.10.2023 r. Więcej  informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Leoncin w pokoju nr 20 lub tel. 22 785-66-00 wew. 16

Jednocześnie Urząd Gminy w Leoncinie przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o ustawowych obowiązkach właścicieli nieruchomości wynikających z art.5 ustawy, tj.: zapewnieniu utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze zbiornika oraz zapewniać ciągłość korzystania z szamba.

Usługę wywozu ścieków na terenie naszej gminy mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Leoncin. Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1- podlega karze grzywny.

Osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych muszą to zrobić niezwłocznie!

Przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów, zaostrzanych zarówno na poziomie krajowym jak i unijnym, podyktowane jest przede wszystkim troską o środowisko.

Zgłoszenie deklaracja

 

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Leoncin

Lp. Nazwa firmy Adres Telefon
1. Samorządowy Zakład Budżetowy Ul. Partyzantów 3

05-155 Leoncin

(22) 785-61-38
2. P.P. H.U ,,KRIX-POL”

Krzysztof Dróżba

Izabelin-Dziekanówek

Ul. Drużbacka 6

05-092 Łomianki

(22) 751-27-31
3. Usługi Asenizacyjne

Sławomir Graff

Łomna

Ul. K.K.Baczyńskiego 33

05-152 Czosnów

600-978-099
4. MDM   Mariusz Drzyzga Nowe Grochale  58B

05-155 Leoncin

664-958-625
5. TOI TOI Polska  Sp z.o.o Ul. Płochocińska 29

03-044 Warszawa

662-151-989
6. Aksen    Dariusz Neksa Cząstków Polski

Ul. Wiejska 76

05-152 Czosnów

501-026-631

514-422-054

7. BENEX    Wojciech Łaszczyk

Wywóz Nieczystości Płynnych

Głusk 24

05-155 Leoncin

602-159-974
8. BYŚ   Wojciech Byśkiniewicz Ul. Arkuszowa 43

01-934 Warszawa

(22) 835-40-48
9. ,,As-Trans” Usługi asenizacyjne  Marcin Dobrowolski Małocice

Ul. Okrężna 25

05-152 Czosnów

531-780-390