GKRPA w Leoncinie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leoncinie

Partyzantów 3, 05-155 Leoncin (budynek Urzędu Gminy Leoncin, pok. nr 2)

tel. 22 785 66 00 wew. 25

 

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leoncinie działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.).

Zgodnie z ww. aktem prawnym Komisję powołał Wójt Gminy Leoncin zarządzeniem nr 63/2019 z dnia 11 września 2019 r. z późn. zm.

W skład Komisji wchodzą:

 1. Anna Głuchowska – przewodnicząca
 2. Joanna Bońkowska – sekretarz
 3. Danuta Dominiak – członek
 4. Jarosław Kondrakiewicz – członek
 5. Kamil Maciejko – członek
 6. Irmina Tokarska-Iwaniuk – członek.

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.
 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.
 4. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.
 5. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 6. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy Leoncin.
 7. Dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Leoncin.
 8. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Procedura zobowiązania do leczeniA odwykowego

 1. Złożenie wniosku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leoncinie (Urząd Gminy w Leoncinie, ul. Partyzantów 3, pok. nr 2).

Wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe osoby nadużywającej alkoholu może złożyć każdy: rodzina, sąsiedzi, zakład pracy, Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, szkoła, itd. Również sama osoba uzależniona z własnej inicjatywy może przyjść do GKRPA po pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na leczenie można skierować osobę, która w związku z nadużywaniem alkoholu:

 • powoduje rozkład życia rodzinnego,
 • powoduje demoralizację małoletnich,
 • uchyla się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,
 • systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny.
 1. Wezwanie zgłoszonej osoby do stawienia się na posiedzenie Komisji i przeprowadzenie rozmowy informacyjno-motywacyjnej.
 2. Kierowanie osoby na badanie przez biegłych sądowych (psycholog, psychiatra) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
 3. Złożenie wniosku do Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim III Wydział Rodzinny i Nieletnich o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego (jeżeli opinia biegłych wskazuje na zdiagnozowanie zespołu uzależnienia od alkoholu).
 4. Rozstrzygnięcie sprawy przez sąd w drodze postanowienia w postępowaniu nieprocesowym.

Postępowanie sądowe jest dla osoby uzależnionej bezpłatne.

Punkt Konsultacyjny w Leoncinie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leoncinie współpracuje z Punktem Konsultacyjnym dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin, który znajduje się w Przychodni Zdrowia w Leoncinie przy ul. Partyzantów 3.

Telefon: 22 794 83 70.

Punkt Konsultacyjny czynny jest w piątki w godzinach 1500-1800.

Zarządzenie w sprawie powołania i ustalenia regulaminu GKRPA

Wniosek do GKRPA

Klauzula RODO – GKRPA