Ślub konkordatowy

Ślub konkordatowy

Osobom, które zamierzają zawrzeć małżeństwo wyznaniowe ze skutkiem cywilnoprawnym (tzw. małżeństwo konkordatowe) na podstawie złożonego zapewnienia o braku okoliczności  wyłączających zawarcie małżeństwa kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od daty jego wystawienia.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie zaświadczenia,
  • dowody osobiste narzeczonych,
  • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Opłaty:

Za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł. Płatne na rachunek bankowy urzędu sporządzającego akt małżeństwa.

Jeżeli akt małżeństwa zostanie sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego w Leoncinie, opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Leoncin:

46 8011 0008 0040 0409 2142 0029.

W tytule przelewu: ,,Opłata skarbowa”

Nie ma możliwości uiszczenia opłaty w formie gotówkowej w Urzędzie.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki

Dodatkowe informacje:

Zaświadczenie traci moc prawną po upływie 6 miesięcy od daty jego wystawienia i bez tego dokumentu duchowny nie może przyjąć oświadczeń o zawarciu małżeństwa przewidzianych w art. 1 § 2 i 3 k. r. i o.

Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa duchowny przekazuje do właściwego USC przed upływem 5 dni od udzielenia sakramentu małżeństwa.

Na podstawie przedłożonego zaświadczenia kierownik USC sporządza akt małżeństwa i wydaje skrócony odpis aktu małżeństwa.

Po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia związku małżeńskiego osoba, której zmiana dotyczy, jest zobowiązana do wymiany dowodu osobistego.

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, dotychczasowy dowód osobisty zostanie unieważniony po upływie 4 miesięcy od zawarcia związku małżeńskiego.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Klauzula informacyjna RODO