Informacje COM

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Górkach – utworzone w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

ze środków Funduszu Solidarnościowego

W 2022 r. wykonano przebudowę budynku dawnej szkoły podstawowej na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Górkach w celu utworzenia 13 jednoosobowych pokoi wyposażonych w łazienki, części wspólnej dla uczestników (kuchnia cateringowa, aneks kuchenny, stołówka, sala pobytu dziennego, pralnia mieszkańców), pomieszczeń dla personelu, pokoju medycznego – do których dostęp będzie pozbawiony barier architektonicznych.

Wszystkie rozwiązania architektoniczne związane z przebudową budynku na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla 13 dorosłych osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami traktowanymi na równo, zostały zaplanowane tak aby uwzględnić potrzeby wszystkich osób mających lub mogących mieć trudności w poruszaniu się, bez względu na przyczynę niepełnosprawności. W celu ułatwienia przemieszczania się mieszkańców COM w budynku zamontowano windę.

Wszystkie pomieszczenia bazy lokalowej Centrum zostały wyposażone w system monitorująco – alarmowy oraz przyzywowy z zachowaniem prywatności uczestników.

W ramach pobytu całodobowego mieszkańcy COM mają zapewnione całodniowe wyżywienie składające się z 3 posiłków dziennie (dostarczane w formie cateringu).

Kierownictwo Centrum wraz z wysoko wykwalifikowaną kadrą Centrum będzie zapewnia wysoki standard świadczonych usług, specjalistyczną pomoc dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych zamieszkujących Centrum, wsparcia w zakresie samodzielności w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych (takich jak: jedzenie, korzystanie z toalety, mycie się, ubieranie się, poruszanie się) oraz kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych. Cała kadra Centrum – administracja, opieka, stanowiska pomocnicze odpowiedzialni są za zagwarantowanie niezależności i podmiotowości osób niepełnosprawnych korzystających z Centrum podejmując działania aktywizujące dające możliwość samostanowienia o sobie oraz decydowania o sposobie spędzania i zagospodarowania własnego czasu przez mieszkańców COM. Wszelkie działania, usługi, wsparcie zostaną indywidualnie opracowane dla każdego mieszkańcom COM z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, możliwości, wieku i stanu zdrowia.

Dążąc do realizacji celu szczegółowego Programu związanego z poprawą jakości i włączeniem uczestników do życia społeczności lokalnych w Centrum powstanie mała społeczność mieszkaniowa oparta na  przestrzeganiu zasad wynikających z idei deinstytucjanalizacji, w której członkowie będą wspierać się wzajemnie i współpracować. W ramach cyklicznie odbywających się uroczystości, wydarzeń, obchodzenia świąt i rocznic w których organizację włączani będą uczestnicy Programu, pielęgnowane będą relacje z rodzinami i przyjaciółmi mieszkańców COM.

Do dyspozycji mieszkańców COM będzie samochód dostosowany do transportu osób niepełnosprawnych wraz z kierowcą, w sytuacji konieczności załatwienia spraw urzędowych, wizyty
u lekarza lub innych spraw.

Na podstawie podpisanych porozumień o współpracy mieszkańcami COM będą osoby z terenu Gminy Leoncin (powiat nowodworski) oraz sąsiadujących z nią Gminą Czosnów (powiat nowodworski) i Gminą Kampinos (powiat warszawski-zachodni).

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Górkach stanie się miejscem specjalistycznej opieki dla mieszkańców z terenów wiejskich (wszystkie gminy objęte porozumieniami stanowią gminy wiejskie), które posiadają w znacznym stopniu ograniczony dostęp do profesjonalnych usług wspierających. Pobyt całodobowy w COM nie będzie ograniczał możliwości kontaktu z rodziną i bliskimi z uwagi na jego bliskie położenie od miejsc zamieszkania osób niepełnosprawnych.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Górkach to:

  1. Pierwsze miejsce dla osób niepełnosprawnych oferujące opiekę całodobową w gminie Leoncin, Czosnów, Kampinos.
  2. Pierwsze Centrum opiekuńczo – mieszkalne w powiecie nowodworskim, sąsiadującym z aglomeracją warszawską.

Na podstawie analizy sytuacji osób niepełnosprawnych zauważalne zapotrzebowanie na utworzenie Centrum.

Utworzone Centrum będzie szansą dla osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem, aby korzystać ze specjalistycznej opieki, zwłaszcza całodobowej, z możliwością kontaktu z bliskimi. Gmina Leoncin jest gminą wiejską przez co dostęp do profesjonalnej opieki dla tych osób jest utrudniony z uwagi na konieczność zorganizowania specjalistycznego dowozu. Takie miejsce w gminie umożliwi tym osobom wyjście z domu, kontakt z osobami o podobnych potrzebach i możliwościach, integrację, a dla rodzin będzie to możliwość regularnego kontaktu i uczestnictwa w ich życiu.

Należy podkreślić również walory jakimi dysponuje Gmina Leoncin:

  1. Dotychczasowe doświadczenie gminy w prowadzeniu ośrodków dla seniorów – Dom Dziennego Pobytu Senior+, Kluby Seniora,
  2. Lokalizacja Centrum – w samym środku Puszczy Kampinoskiej, wyjątkowy mikroklimat, w samym sercu Kampinoskiego Parku Narodowego, gwarantujące ciszę i spokój, zapewniające walory przyrodnicze i krajobrazowe – sprzyjające dla osób niepełnosprawnych ze specjalnymi potrzebami, zapewniające brak negatywnych bodźców z zewnątrz.

Dane kontaktowe

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Górkach

Górki 67

05-155 Leoncin

Tel. (22) 785-66-00

NIP: 5311716571

REGON: 523121300