Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Leoncin

W dniu 27 listopada 2023 r. dokonano odbioru robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Leoncin”. Zadanie w 90% zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu „Modernizacja oświetlenia”. Celem programu jest

  1. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną.
  2. Zapobieganie powstawaniu lub ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.
  3. Zwiększenie wykorzystywania instalacji odnawialnych źródeł energii.

W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykonał:

  1. wymianę 95 sztuk lamp ledowych o mocy 42W, strumień świetlny oprawy musi wynosić min. 7000 lm, uchwyt z regulacją nachylenia.
  2. wymianę 180 sztuk lamp ledowych o mocy 32W, strumień świetlny oprawy musi wynosić min. 7000 lm, uchwyt z regulacją nachylenia.

Przedmiotowy zakres prac został wykonany w miejscowościach: Leoncin, Stanisławów, Gać, Wincentówek, Teofile, Michałów, Gniewniewice Nowe, Nowe Grochale, Stare Grochale, Głusk, Nowa Mała Wieś.

Zrealizowana modernizacja oświetlenia ulicznego umożliwi zredukowanie o ok. 40% zużycia energii elektrycznej i skutkować będzie zmniejszeniem emisji do atmosfery CO2 oraz związków siarki, azotu i pyłów. Technologia LED daje nowe możliwości w zakresie sterowania oświetleniem (załączanie i wyłączanie lamp o właściwej porze, regulacja natężenia oświetlenia w sposób adekwatny do potrzeb, sygnalizowanie nieprawidłowości w oświetleniu). Dodatkowo należy wskazać, że w wyniku modernizacji oświetlenia z opraw sodowych na oprawy LED wzrośnie poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym.