Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej„  – edycja 2023

Informujemy, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w imieniu Gminy Leoncin kolejny już raz przystąpił do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem Wniosku przez Wojewodę, zgodnie z podpisaną Umową Nr 132/2023/AOON otrzymamy środki finansowe w łącznej kwocie 65153,06 zł.

Nadmieniamy, iż ogłoszony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nabór wniosków na realizację zadania w ramach Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego (na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787)). Program realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Głównym zadaniem wyznaczonym przez Program jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie: o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.).