Termomodernizacja pomieszczeń operacyjnych budynku OSP w Leoncinie

W dniu 23 listopada 2022 r. dokonano odbioru robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja pomieszczeń operacyjnych budynku OSP w Leoncinie”. Zadanie w ok. 50% zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierającego działalność ochotniczych straży pożarnych”. Celem programu jest:

  1. Zapobieganie powstawaniu lub ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.
  2. Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji zagrażającej zdrowiu i życiu ludzi.
  3. Zwiększenie wykorzystywania instalacji odnawialnych źródeł energii.
  4. Upowszechnianie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji.
  5. Zmniejszenie zużycia energii cieplej.
  6. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną..

W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykonał docieplenie z przyklejeniem styropianu i warstwy siatki na powierzchni tynkowanej, pokrycie wyprawą tynkiem silikonowym na powierzchni 143,20 m2 oraz montaż 3 szt. okien z PCV z obróbką obsadzenia.

Realizacja projektu, przyniesie pozytywne oddziaływania środowiskowe, zmniejszy koszty eksploatacyjne oraz umożliwi poprawę warunków pracy. Zaplanowane działania są optymalne dla osiągnięcia celu głównego – poprawy stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej budynku OSP w Leoncinie.