5 marca 2020

Opieka zdrowotna nad uczniami

Informacja dla rodziców o zakresie opieki zdrowotnej nad uczniami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Leoncin

 

Szanowni Państwo,

Rodzice i Opiekunowie uczniów

W dniu 12 września 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078). Nowe przepisy koncentrują się na działaniach profilaktycznych oraz opiece stomatologicznej. Przepisy przywołanej wyżej ustawy dają uczniom możliwość korzystania poza kolejnością ze świadczeń w zakresie leczenia stomatologicznego z wyłączeniem świadczeń ortodoncji. Świadczenia będą finansowane ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.

Obecnie na mocy wyżej przywołanej ustawy udzielane będą uczniom profilaktyczne świadczenia stomatologiczne oraz świadczenia ogólnostomatologiczne przez lekarza dentystę. Zgodnie z ustawą świadczenia te mogą być udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole, w dentobusie lub gabinecie dentystycznym poza terenem szkoły, prowadzonym przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, z którym organ prowadzący podpisze stosowne porozumienie. W związku z tym, że w szkołach prowadzonych przez Gminę Leoncin, nie ma gabinetów stomatologicznych to zastosowanie ma tutaj art. 12 ust. 3 w/w ustawy, który stanowi, że „W przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole, organ prowadzący szkołę zawiera porozumienie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych, w którym określa się sposób organizacji udzielania świadczeń”.

Wobec takich przepisów prawa informuję, że 27.01.2020 r. Wójt Gminy Leoncin realizując obowiązek ustawowy podpisał porozumienie z Nowodworskim Centrum Medycznym w Nowym Dworze Mazowieckiem udzielającym świadczeń zdrowotnych z  zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży. Leczeniem zostaną objęci uczniowie uczęszczający do szkół na terenie gminy, tj.:

1) Szkoły Podstawowej w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach,

2) Szkoły Podstawowej w Górkach,

3) Szkoły Podstawowej w Leoncinie.

 

Leczenie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży będzie prowadzone w poradni stomatologicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Paderewskiego 7.

Badanie i czynności profilaktyczne będą wykonane bez obecności rodzica, w szkole, podczas zajęć w terminie wcześniej uzgodnionym z Dyrekcją szkoły oraz w obecności nauczyciela. Świadczenia ogólnostomatologiczne natomiast w poradni stomatologicznej w  obecności rodzica.

Warunkiem skorzystania ze świadczeń jest podpisanie zgody przez rodzica oraz dostarczenie jej wychowawcom uczniów.

Zgoda rodzica opieka stomatologiczna

Dodaj komentarz