25 lipca 2023

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ SIERPIEŃ 2023 r.

Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

 • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r. w ilości 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła);
 • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot  podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

 • faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
 • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe zawarte w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych,
 • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie świń będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do świń,
 • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec i kóz będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk owiec na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do owiec i kóz,
 • w przypadku dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk koni na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, w 2023 r. zamiast dokumentu z ARiMR producent rolny składa oświadczenie – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do koni.

Zasady ustalania średniej rocznej liczby koni w 2023 r.

Rolnicy w 2023 r. zobowiązani są samodzielnie obliczyć liczbę dużych jednostek przeliczeniowych koni w oparciu o współczynniki przeliczeniowe sztuk koni na DJP określone w załączniku do ustawy o zwrocie podatku akcyzowego.

Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka  zwrotu podatku wynosi:

 • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do  wysokości niewykorzystanego limitu z I  naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło (dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców MŚP);
 • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;
 • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. na utrzymywane świnie, owce, kozy i konie (dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców MŚP).

Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi 1,46 zł/1 litr ON za faktury z okresu 1 luty 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (22) 785-66-00 wew.22 oraz  na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Dotacje będą wypłacane w terminie 2 – 31 października 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub gotówką w Banku Spółdzielczym w Leoncinie

 

DRUKI DO POBRANIA I ZŁOŻENIA:

 1. Osobiście w Urzędzie Gminy Leoncin (pokój nr 6)
 2. Ze strony https://leoncin.pl/ w zakładce Pobierz Wniosek

 

Wniosek wraz z załącznikami dotyczący zwrotu podatku akcyzowego w odniesieniu do użytków rolnych i bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego:

wzór wniosku akcyza użytki rolne bydło

formularz-informacji-pomoc-publiczna

oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego

klauzula informacyjna (RODO)

zestawienie faktur

 

Wniosek wraz z załącznikami dotyczący zwrotu podatku akcyzowego w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni będących w posiadaniu producenta rolnego:

wzór wniosku akcyza 2023 ŚWINIE OWCE KOZY KONIE

formularz-informacji-pomoc-publiczna

oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego

klauzula informacyjna (RODO)

oświadczenie konie

współczynniki przeliczeniowe bydła owiec kóz koni

zestawienie_koni_ras_małych

zestawienie_koni_ras_dużych

zestawienie faktur

Dodaj komentarz