22 maja 2024

Plan ogólny

 

Plan ogólny to nowy dokument planistyczny, uchwalany dla całego obszaru Gminy, który do końca 2025 roku zastąpi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Plan ogólny będzie wyznaczał ramy rozwoju gminy, ustalenia w nim zawarte będą wiążące zarówno dla miejscowych planów jak i decyzji o warunkach zabudowy.

Ten dokument ma być w założeniu bardziej przystępny dla mieszkańców i posiadać ujednoliconą formę dla całego kraju. Nie będą tu wyznaczane kierunki rozwoju gminy, tak jak to miało miejsce w studium lecz miasto zostanie podzielone na strefy planistyczne, dla których zostaną określone podstawowe parametry urbanistyczne.

DO WYBORU BĘDZIE 13 STREF PLANISTYCZNYCH

SW – strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną

SJ – strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną

SZ – strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową zagrodową

SU – strefa usługowa

SH – strefa handlu wielkopowierzchniowego

SP – strefa gospodarcza

SR – strefa produkcji rolniczej

SI – strefa infrastrukturalna

SC – strefa cmentarzy

SG – strefa górnictwa

SO- strefa otwarta

SK – strefa komunikacyjna

Dla każdej strefy planistycznej ustawodawca określił profil podstawowy i profil dodatkowy, jak również minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej z wyłączeniem strefy SG, SO, SK

Dla każdej strefy zostaną ustalone PARAMETRY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU w postaci:

– maksymalnej nadziemnej intensywności zabudowy

– maksymalnego udziału powierzchni zabudowy

– maksymalnej wysokości

– minimalnej powierzchni biologicznie czynnej (przy czym nie mniejsza niż wynika to z właściwego rozporządzenia)

 

Jak złożyć wniosek do planu ogólnego?

Procedura sporządzania projektu planu ogólnego będzie składać się m.in. z etapu składania wniosków, konsultacji społecznych, opinii i uzgodnień projektu.

Od 28 maja 2024 r. do 28 czerwca 2024 r. jest możliwość składania przez mieszkańców wniosków do planu ogólnego. Od 28 maja 2024 roku, można je składać wyłącznie na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii.

Formularz jest dostępny na stronie: https://leoncin.bip.net.pl/?c=327

Termin przyjmowania wniosków od   28 maja 2024 r.  do 28 czerwca 2024 r.

Obowiązkowe elementy wniosku:

  • Imię i nazwisko wnioskodawcy
  • Adres zamieszkania
  • Informacje o własności nieruchomości
  • Adres poczty elektronicznej (o ile wnioskodawca posiada)
  • Treść wniosku ( w ramach 13 stref + ewentualnie 4 wskaźniki urbanistyczne)
  • Czytelny podpis i data

Wnioski złożone po terminie pozostają bez rozparzenia.

Dodaj komentarz