27 lutego 2024

Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością 2024

   Programu „ Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Informujemy, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w imieniu Gminy Leoncin kolejny już raz przystąpił do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – dla Jednostek  Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem Wniosku przez Wojewodę, zgodnie z podpisaną Umową Nr 73/2024/AOON z dnia 13.02.2024 r. otrzymamy środki finansowe w łącznej kwocie 86 981,52 zł.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, ma na celu wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Celem programu jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, wsparcia osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych, zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

W roku 2024 r. wsparciem asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością zostanie objętych 10 osób w tym :

– dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; osób niepełnosprawnych –  – osoby posiadające orzeczenie: o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.).

Zadaniem Asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów.

Usługi asystencji osobistej będą polegały w szczególności na:

  • wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
  • wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
  • wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejsce zamieszkania,
  • wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Uczestnicy Programu za usługi asystencji osobistej nie ponoszą odpłatności.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2024r.

Dodaj komentarz