9 października 2020

Azbest – informacja

Urząd Gminy Leoncin informuje, że zamierza w 2021 r. złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o przyznanie dotacji na demontaż, odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Dotacja ta przyznawana jest na pokrycie kosztów demontażu, odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest, natomiast wykonanie nowych pokryć dachowych nie jest dotowane.

W związku z powyższym prosimy osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji o jak najszybsze pobranie druku wniosku, wraz z załącznikami, z Urzędu Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3 (pokój 20 – I piętro) lub w wersji elektronicznej zamieszczonej poniżej (komplety formularzy) i złożenie kompletu dokumentów od 15 listopada 2020 roku do dnia 20 stycznia 2021 roku osobiście bądź listownie na adres: Urząd Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin.

Beneficjentami powyższego programu mogą być osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej. Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają wnioski indywidualne o przyznanie dofinansowania, szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej: http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy-2020.

Uwaga: w zależności od uzyskanej kwoty dofinansowania z WFOŚiGW wnioski będą rozpatrywane w kolejności zgłoszenia;

Wniosek o dofinansowanie

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Ocena stanu

Oświadczenie o tytule prawnym

Oświadczenie przetwarzanie danych

Oświadczenie

RODO – Klauzula informacyjna

 

Dodaj komentarz