22 stycznia 2024

Dodatek osłonowy w 2024 roku

Dnia 31 grudnia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2023r o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła.

Ustawa powyższa daje możliwość ubiegania się o wypłatę dodatku osłonowego.

Zadanie to realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Leoncinie. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Leoncinie (pokój 17 I piętro) lub drogą elektroniczną (ePUAP, profil zaufany, taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym).

Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
  2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”,  z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

  • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 343,20zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 486,20zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 657,80zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom ogrzewającym domy węglem i paliwami węglopochodnymi:

  • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
  • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Warunkiem wypłaty podwyższonego dodatku jest stosowne zgłoszenie budynku/lokalu mieszkalnego do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Skład gospodarstwa domowego?

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo  osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego

Pozytywne rozstrzygnięcia nie mają formy decyzji, jeśli we wniosku zostanie podany adres e-mail, organ wyśle rozstrzygnięcie na adres elektronicznej skrzynki pocztowej. W przypadku, gdy adres  e-mail nie zostanie podany, rozstrzygnięcie nie jest wysyłane do beneficjenta. Wypłaty dodatku są realizowane niezależnie od  odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.
Decyzje odmowne wysyłane będą w formie tradycyjnej.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r., a jego wypłata nastąpi jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024r, wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wzór wniosku dodatek osłonowy 2024

 

Dodaj komentarz