17 sierpnia 2022

Dodatek Węglowy

W dniu 11.08.2022 r.  opublikowana została ustawa o dodatku węglowym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r. Informujemy, że na terenie Gminy Leoncin obsługą wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Leoncinie, ul. Partyzantów 3.

Wnioski przyjmowane będą w siedzibie Urzędu Gminy w Leoncinie od dnia 17.08.2022 r. w godzinach 8.00-14.00.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. 

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe , kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27 a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków ( Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i jak i gospodarstwa wieloosobowego:

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące ( gospodarstwo domowe wieloosobowe) albo

2) osobę fizyczną  oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące ( gospodarstwo wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw ( Dz. U. poz. 1477).

Wnioski można składać :

elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

papierowo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Leoncinie , ul Partyzantów 3 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -14.00. 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Leoncinie w godzinach 7.00-15.00, zaś od 1.09.2022 r. w godzinach 8.00-16.00 pod numerem telefonu 22 785-65-82 wew.17. 

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r. 

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r., pozostawia się bez rozpatrzenia.

Załącznik – Wniosek o dodatek węglowy

Dodaj komentarz