16 lipca 2020

Dofinansowanie na nowe place zabaw i siłownie

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał 264 gminom dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Głównym celem Instrumentu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla społeczności lokalnej. Zgodnie z regulaminem programu gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza mogą aplikować o wsparcie nie przekraczające kwoty 10 000 zł dla jednego projektu. Finansowaniu podlega maksymalnie pięć wniosków na pięć gminnych inicjatyw, po jednej na sołectwo.
W dniu 13 lipca 2020 roku w piaseczyńskiej Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Wójt Gminy Leoncin – Adam Mirosław Krawczak wraz ze Skarbnikiem Gminy – Marią Jolantą Zalewską podpisali umowy na dofinansowanie inwestycji związanych z budową placów zabaw i siłowni napowietrznych w sołectwach: Nowe Polesie, Stare Polesie, Nowa Dąbrowa, Stara Dąbrowa, Górki w łącznej kwocie 50 000 zł.

Dodaj komentarz