13 października 2023

Dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Gmina Leoncin przystąpiła do naboru prowadzonego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, który realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, jako bezzwrotne dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
W wyniku rozstrzygniętego naboru w dniu 5 października 2023 r. Gmina Leoncin uzyskała:
1. Wstępną Promesę na realizację zadania pn.: „Renowacja kościoła parafialnego pw. Świętej Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Leoncinie”, którego łączna wartość wynosi 850 000,00 zł z czego wysokość dofinansowania zgodnie z założeniami Programu wynosi 98% tj.: 833 000,00 zł oraz 2% stanowiące wkład własny Gminy tj. 17 000,00 zł.
2. Wstępną Promesę na realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie generalnego remontu drewnianej kaplicy cmentarnej w Leoncinie”, którego łączna wartość wynosi 150.000,00 zł z czego wysokość dofinansowania zgodnie z założeniami Programu wynosi 98% tj.: 147 000,00 zł oraz 2% stanowiące wkład własny Gminy tj. 3 000,00 zł.
Rządowy Program Odbudowy Zabytków jest to Program, który wesprze samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu i uchroni przed degradacją i niszczeniem.
Program dopuszcza finansowanie obiektów posiadających wpis do ewidencji lub rejestru zabytków i będących w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjnej podległej jednostce samorządu terytorialnego.
Program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Dofinansowanie będzie przyznawane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Może być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace.

Dodaj komentarz