3 listopada 2022

Dotacja z WFOŚiGW w Warszawie OSP w Leoncinie i Gminy Leoncin

W dniu 28 października 2022 roku odbyło się uroczyste podpisanie umów o udzielenie dotacji z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Gminę Leoncin reprezentował Wójt Gminy Leoncin Adam Mirosław Krawczak oraz Skarbnik Gminy Leoncin – Maria Zalewska.

W wyniku podjętych działań pozyskano dofinansowania:

  1. w wysokości 30 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja pomieszczeń operacyjnych budynku OSP w Leoncinie” w ramach Programu „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierającego działalność ochotniczych straży pożarnych”.

Celem programu jest:

  • Zapobieganie powstawaniu lub ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.
  • Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji zagrażającej zdrowiu i życiu ludzi.
  • Zwiększenie wykorzystywania instalacji odnawialnych źródeł energii.
  • Upowszechnianie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji.
  • Zmniejszenie zużycia energii cieplej.
  • Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną.
  1. w wysokości 89 999,67 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Leoncinie” w ramach Programu „Modernizacja oświetlenia”.

Celem programu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Dodatkowo Ochotnicza Straż Pożarna w Leoncinie uzyskała dofinansowanie w wysokości 37 100,00 zł na zakup agregatu prądotwórczego w ramach Programu „Dofinansowanie zakupu agregatów prądotwórczych o mocy minimalnej 100 kVA wykorzystywanych przez jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa mazowieckiego”.

Dodaj komentarz