1 marca 2024

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych na 2024 rok

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych na 2024 rok

Gmina Leoncin po raz kolejny został Beneficjentem projektu realizowanego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Na podstawie zawartej w dniu 16 stycznia 2024 r. z Wojewodą Mazowieckim umowy Gmina Leoncin realizuje w 2024 r. zadanie Organizacji publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 857 440,32 zł, z czego:

1 663 379,37 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, 194 060,95 zł to wkład własny Gminy Leoncin.

Na podstawie podpisanego Porozumienia z Gminą Czosnów w sprawie określenia warunków powierzenia Gminie Leoncin zadania Gminy Czosnów w ramach organizacji publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób na liniach komunikacyjnych gminnych przewozów pasażerskich, zlokalizowanych na obszarach Gminy Czosnów i Gminy Leoncin, część wkładu własnego zostaje pokryta przez Gminę Czosnów.

W ramach pozyskanych środków dofinansowanych zostały 4 linie komunikacyjne o łącznej długości 554 459,80 km.

Linie, które objęte są dofinansowaniem:

Stara Dąbrowa – Zamość – Nowiny – Głusk

Secymin Polski – Pieńków przez Kazuń Polski

Nowiny – Leoncin – Kazuń Nowy

Górki – Czosnów – Kazuń Nowy

Okres realizacji projektu przypada na 1.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Nazwa projektu: Fundusz Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rodzaj dofinansowania: Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Nazwa zadania: Organizacja publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Leoncin.

Warto przypomnieć, że Fundusz Autobusowy funkcjonuje od 2019 roku i od tego czasu Gmina Leoncin corocznie aplikuje o dofinansowanie przewozów autobusowych. Istotą Funduszu Autobusowego jest przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych oraz wsparcie komunikacji autobusowej w ramach publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej.

Dzięki realizacji projektu w znacznym stopniu udało się zwiększyć dostępność komunikacyjną, a tym samym obniżyć poziom wykluczenia transportowego w komunikacji publicznej.

Zwiększenie liczby połączeń autobusowych pozwoli mieszkańcom powiatu, szczególnie z niewielkich miejscowości oddalonych od siedziby Powiatu na dotarcie do pracy, szkół, placówek służby zdrowia.

Dodaj komentarz