2 października 2019

INFORMACJA O GMINNYM SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI NA 2020 ROK

Odpady komunalne, które są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w  pojemnikach/workach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, i tak:

1) w jednym worku z folii LDPE w kolorze niebieskim oznaczonym napisem „Papier” zbierane są: odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;

2) w drugim worku z folii LDPE w kolorze zielonym oznaczonym napisem „Szkło” zbierane są: odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła zarówno szkła białego jak i kolorowego;

3) w trzecim worku z folii LDPE w kolorze żółtym oznaczonym napisem „Metale i tworzywa sztuczne” zbierane są: odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe.

Odpady ulegające biodegradacji (liście, trawa …) przyjmowane są przez PSZOK Michałów 4C.

Wtorki, czwartki w godz. 1400 -1800,

Soboty w godz. 1000 – 1300.

Dwa razy w roku zgodnie z harmonogramem odbywa się zbiórka dużych gabarytów z przed posesji. Gabarytów nie związanych z odpadami budowlanymi i remontowymi.

Jednocześnie przypominamy, że na terenie gminy dopuszcza się  stosowanie znormalizowanych pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów  komunalnych  o pojemności  120 l, 240 l, 1100 l. w zależności od ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i metody gromadzenia odpadów komunalnych. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemnik leży po stronie właściciela nieruchomości. Przypominamy również o obowiązku umieszczenia nr porządkowego w widocznym miejscu na budynku.

Pojemniki opróżniane mają być raz na dwa tygodnie, worki z segregowanymi odpadami odbierane będą raz w miesiącu wg. harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców. Pojemniki oraz worki w dniach wyznaczonych harmonogramem wywozu mają być wystawione o godzinie 730  przed posesję w miejscach łatwo dostępnych dla operatora w sposób nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich. Telefon pod który należy zgłaszać reklamacje jest dostępny na harmonogramie. Nie wystawienie pojemników i worków w wyznaczonym terminie i godzinie skutkuje nieodebraniem odpadów.                                                                                                       

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Leoncin zobowiązani będą wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc na rachunek bankowy Gminy Leoncin 79 8011 0008 0040 0400 0273 0204. Istnieje możliwość wpłaty w Oddziale BS w Leoncinie bez pobierania opłaty od dokonywanej wpłaty.                                           

Segregując odpady miesięczna opłata od jednego mieszkańca wynosi  26 zł.

Nie segregując odpadów miesięczna opłata od jednego mieszkańca wynosi 52 zł.

Dodaj komentarz