8 czerwca 2020

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Leoncin

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Leoncin dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Leoncin raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.

Na sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 17 czerwca 2020 r., o godz. 9:00 w Świetlicy Wiejskiej -dawnym budynku GOK ul. I.B. Singera, 05-155 Leoncin, Wójt Gminy Leoncin przedstawi raport o stanie gminy, który obejmować będzie podsumowanie jego działalności w roku 2019 r.
Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany będzie na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata,
w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalne 15 mieszkańców Gminy Leoncin.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, rada gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Leoncin

Raport o stanie Gminy

Zgłoszenie do debaty

Dodaj komentarz