14 czerwca 2023

LXXV– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w LXXV– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2023 r. o godz. 9.00 w Sali Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołów z LXXI-zwyczajnej, LXXII, LXXIII, LXXIV- nadzwyczajnej, sesji Rady Gminy.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dotycząca Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2022r.
6. Sprawozdanie z działalności ośrodka pomocy społecznej w Leoncinie za rok 2022.
7. Odczytanie Protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli: Kontrola kompleksowa dot: Przebudowa budynku na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Górkach
8. Opinia Komisji stałych do uchwał przedkładanych do uchwalenia.
9. Raport o stanie gminy
7.1 Wystąpienie Wójta Gminy Leoncin
7.2 Debata
10. Uchwała w sprawie udzielenia wójtowi gminy Leoncin wotum zaufania.
11. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022.
12. Przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Wójta Gminy Leoncin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok.
13. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy i przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
14. Przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy dotyczącą absolutorium dla Wójta Gminy Leoncin za rok 2022.
15. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022.
16. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2022 rok.
17. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2023 rok.
18. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2023-2035.
19. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały NR LXXII/370/23 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2023
20. Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr LXXII/371/23 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 kwietnia w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz upoważnienia Wójta Gminy Leoncin do wystawienia weksla własnego „in blanco”
21. Uchwała w sprawie przyjęcia „ Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Leoncin na lata 2023 – 2027”
22. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Michałów, gmina Leoncin.
23. Uchwałą w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników.
24. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXI/369/23 Rady Gminy Leoncin z dnia 29 marca 2023r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Leoncin położonej w Starych Gniewniewicach.
25. Informacja Radnej Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
26. Interpelacje i zapytania.
27. Wolne głosy i wnioski.
28. Sprawy organizacyjne i bieżące.
29. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz