7 maja 2024

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP części miejscowości Stare Grochale

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Leoncin

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Leoncin uchwały nr LXXXVIII/460/24 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Stare Grochale,  gmina Leoncin oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ww. planu. Granice obszaru objętego planem określa załącznik, który jest integralną częścią ww. uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 31 maja 2024 r.

Wnioski należy składać za pomocą formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509). Wzór ww. formularza jest dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Leoncin w zakładce: Zagospodarowanie przestrzenne – Akt planowania przestrzennego – Wzór formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego.

Wnioski na wyżej wskazanym formularzu należy składać w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zgodnie z art. 8g ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko ww. planu w terminie do dnia 31 maja 2024 r. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres gmina@leoncin.pl. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Leoncin

 

                                                    /-/ Adam Mirosław Krawczak

Dodaj komentarz