1 lipca 2024

Plan ogólny – wydłużenie terminu

W związku z podjętą przez Radę Gminy Leoncin uchwałą nr LXXXVIII/462/24 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Leoncin oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ww. planu ogólnego informujemy o wydłużeniu terminu składania wniosków do wyżej wymienionego planu ogólnego do dnia 31 lipca 2024 r.
Wnioski należy składać za pomocą formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509). Wzór ww. formularza jest dostępny na stronie https://leoncin.bip.net.pl/?c=327 .
Wnioski na wyżej wskazanym formularzu należy składać w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego na adres gmina@leoncin.pl.

Dodaj komentarz