19 października 2020

Sporządzenie MPZP Krubiczew i Wilków Polski

Urząd Gminy w Leoncinie przystąpił do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla miejscowości Krubiczew i Wilków Polski.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym w terminie do dnia 12 listopada 2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko ww. planu mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres gmina@leoncin.pl, w terminie do dnia 12 listopada 2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Dodaj komentarz