9 października 2019

XVIII sesja Rady Gminy Leoncin

W środę 18 grudnia br. w Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie odbyła się XVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli następujące projekty uchwał w sprawie:

– budżetu gminy na rok 2020.
– Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2020-2029.
– zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2019rok
– przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2020 rok.
– zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
– planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenia nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2020 roku w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Leoncin
– utworzenia Klub Senior+ w Leoncinie
– zmiany uchwały Nr XII/84/19 z dnia 28 sierpnia 2019r Rady Gminy Leoncin w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Leoncin.
– określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Leoncin na rok szkolny 2019/2020

29 listopada br. budynku Urzędu Gminy w Leoncinie odbyła się XVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli następujące projekty uchwał:
– w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2019 rok
– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2019-2029.
– w sprawie: „Program współpracy Gminy Leoncin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”

Dodaj komentarz