29 czerwca 2023

Wójt z wotum zaufania i absolutorium

Podsumowanie finansowe 2022 roku. Raport o stanie gminy jest od 2018 obowiązkowym bilansem działalności organu wykonawczego w roku poprzednim. Stanowi on podstawę do dyskusji na forum Rady, w której mogą uczestniczyć również mieszkańcy. Raport przedstawił Wójt Gminy Leoncin Adam Mirosław Krawczak, a po debacie Rada Gminy udzieliła wójtowi wotum zaufania.

Jednakże udzielenie absolutorium było najważniejszym punktem LXXV– zwyczajnej sesji Rady Gminy, która odbyła się w środę 21 czerwca. Budżet gminy składa się z różnych elementów, które wspólnie tworzą źródła dochodów oraz wydatki gminy. Wójt przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu, a Rada Gminy po zapoznaniu się ze: sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Leoncin za 2022 rok, sprawozdaniem finansowym za 2022 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, informacją o stanie mienia Gminy Leoncin, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej udzieliła wójtowi gminy absolutorium.

Wójt zabrał głos, by podziękować Radzie Gminy i sołtysom za zaufanie i udzielone wsparcie oraz podsumował miniony rok budżetowy. Największą inwestycją 2022 roku była przebudowa szkoły w Górkach i dostosowanie budynków do celu „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego”. W Centrum znalazło miejsce kilkunastu mieszkańców gminy, którzy potrzebowali całodobowej opieki i wsparcia. W tej najnowszej placówce na Mazowszu starsze osoby z niepełnosprawnością korzystają ze specjalistycznej opieki, wyżywienia oraz z kontaktu z bliskimi. Mają do dyspozycji pokoje jednoosobowe z łazienkami oraz miejsca do rekreacji i wypoczynku. Wójt poruszył również temat otwartego gabinetu rehabilitacji, który został uruchomiony we współpracy z Nowodworskim Centrum Medycznym, aby sprostać potrzebom społeczności gminy. Wysoka frekwencja użytkowników tego miejsca jednoznacznie świadczy o tym, jak bardzo było ono niezbędne dla lokalnej społeczności.

Adam Mirosław Krawczak podsumował także inwestycję termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i modernizacje oświetlenia na terenie gminy. Wszystkie te zadania znacznie obniżą wydatki na prąd i ogrzewanie.

Dotacje, które uzyskała gmina na dofinansowanie przewozów autobusowych poprawiła dostępność transportu mieszkańcom do Warszawy i Nowego Dworu Mazowieckiego.

Włodarz gminy zasygnalizował również rozpoczęte inwestycje i plany modernizacji dróg, wodociągów i kanalizacji na rok 2023. W lipcu otwarty zostanie posterunek Policji, który został wybudowany w Leoncinie. Było to możliwe dzięki współpracy samorządu gminy oraz Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Bliskość posterunku to nie tylko poprawa bezpieczeństwa, ale należy również pamiętać o prewencyjnej roli stróżów porządku. Dzięki prewencji policja dąży do minimalizowania ryzyka wystąpienia przestępstw oraz tworzenia środowiska, w którym społeczeństwo może czuć się bezpieczne i chronione.

Wszystkie szczegółowe informacje i dane na temat finansów gminy, infrastruktury, środowiska, społeczności oraz problemów i wyzwań można znaleźć w „Raporcie o stanie gminy za rok 2022”.

Znajdują się tam również informacje na temat pracy jednostek samorządu. Największe wyzwanie w 2022 roku stanęło przed Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który oprócz zadań własnych realizował pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Pomocą objęto ponad 600 osób zapewniając niezbędną pomoc finansową, zakwaterowanie, miejsca w szkołach, przedszkolach oraz pomoc rzeczową. Ośrodek realizował również zadania z ustawy o „dodatku węglowym”, kierując wydatkami należnymi mieszkańcom.

Dodaj komentarz