8 lutego 2023

Wyłożenie do wglądu projektu mpzp Teofile

Od  27.02.2023r. do 20.03.2023r. w Urzędzie Gminy Leoncin w Leoncinie przy ul. Partyzantów 3 (w pokoju nr 6 na I piętrze) w godzinach pracy Urzędu, wyłożony zostanie do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Teofile gmina Leoncin obejmującego obszar sołectw wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami zostanie przeprowadzona w dniu 15.03.2023r. o godzinie 13:00 w Urzędzie Gminy Leoncin pok. 6

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został udostępniony w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Leoncin: www.leoncin.bip.net.pl

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Leoncin z podaniem nazwy obszaru planu, swojego imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4.04.2023r.

Składać można w sekretariacie Urzędu Gminy Leoncin, pocztą na adres: Urząd Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: gmina@leoncin.pl

Dodaj komentarz