23 września 2020

XXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

W środę 23 września br. odbyła się XXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli następujące projekty uchwał:

– w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2020 rok
– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2020-2029.
– w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w miejscowości Nowe Grochale, gmina Leoncin
– w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w miejscowości Nowa Mała Wieś, gmina Leoncin.
– w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowy Wilków, gmina Leoncin.
– w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stanisławów Gmina Leoncin.
– w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nowe Grochale w gminie Leoncin.
– w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/173/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Senior-WIGOR” w Leoncinie.

19 sierpnia br. odbyła się w XXVI nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli następujące projekty uchwał:
– w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2020 rok.
– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2020-2029.
– w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Leoncin na rok szkolny 2020/2021
– w sprawie ustalenia diety dla sołtysów

14 lipca br. odbyła się XXV nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli następujące projekty uchwał:
– w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2020 rok.
– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2020-2029.
– w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ośniki gmina Leoncin.
– w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/118/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie utworzenia Klub Senior+ w Leoncinie.
– w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Leoncin.
– w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Leoncin w roli partnera do przygotowania i realizacji projektu pn. „Od wizji do realizacji – kompleksowe przygotowani osób z niepełnosprawnościami do wejścia na rynek pracy” w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – konkurs nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-095/20.
– w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/227/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia maksymalnej ceny biletów komunikacji lokalnej.

17 czerwca odbyła się XXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli następujące projekty uchwał:
– w sprawie udzielenia wójtowi gminy Leoncin wotum zaufania..
– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019.
– w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2019 rok.
– w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2020 rok
– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2020-2029.
– w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stanisławowo Gmina Leoncin
– w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w miejscowości Nowe Grochale, gmina Leoncin.
– w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Leoncin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku
– w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/118/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie utworzenia Klub Senior+ w Leoncinie.
– w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/109/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
– w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 maja 2020 r. na Uchwałę Nr XXXII/164/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leoncin, której załącznikiem jest „Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Leoncin oraz przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

28 maja br. odbyła się XXIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli następujące projekty uchwał:
– w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2020 rok.
– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2020-2029.
– w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/133/20 Rady Gminy Leoncin z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin w 2020 roku.
– w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022.
– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Leoncin a Gminą Czosnów z zakresu publicznego transportu zbiorowego.
– w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Leoncin.
– w sprawie wyrażenia zgody Rady Gminy Leoncin na zawarcie z przewoźnikiem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

25 marca odbyła się XXII zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli następujące projekty uchwał:

– w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2020 rok
– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2020-2029.
– w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zasad ich przyznawania
– w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin w 2020 roku

Dodaj komentarz