4 stycznia 2021

XXXI sesja Rady Gminy Leoncin

W środę 30 grudnia 2020 r. o godz. 10.00 w Hali Sportowej w Leoncinie odbyła się XXXI zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli następujące projekty uchwał:
6. Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2020.
– w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2020rok
– w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2020-2029.
– w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2021 rok.
– w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
– w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenia nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2021 roku w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Leoncin
– w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Samorządowym Zakładem Budżetowym Leoncin.
– w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
14 grudnia 2020 r. godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie odbyła się XXX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Przyjęte zostały następujące projekty uchwał:
– Budżetu gminy na rok 2021.
– Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2021-2029.
– w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/175/20 z dnia 25 listopada 2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2020 rok.
– w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2020 rok.
– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2020-2029.
– w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leoncin
– w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
– w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
– w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Leoncin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
– w sprawie utworzenia Klub Senior+ w Wilkowie Polskim 54A
25 listopada 2020 r. godz. 10.00 w Sali Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie odbyła się XXIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli następujące projekty uchwał:
– w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2020 rok.
– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2020-2029.
– w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/207/2017 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
– w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Leoncin.
21 października 2020 r. godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie. Odbyła się XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Przyjęte zostały następujące projekty uchwał:
– w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2020 rok.
– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2020-2029.

Dodaj komentarz