24 lipca 2023

Zgłaszanie szkód spowodowanych zjawiskiem suszy w 2023 roku

Wójt Gminy Leoncin informuje: PODSTAWĄ OSZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ BĘDZIE ZŁOŻENIE INDYWIDUALNIE PRZEZ POSZKODOWANEGO PRODUCENTA ROLNEGO WNIOSKU ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI SUSZOWEJ dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://aplikacje.gov.pl/app/susza

Aby złożyć wniosek przez aplikację należy mieć założony profil zaufany oraz mieć przygotowane:
– numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
– skan polisy ubezpieczenia ‒ (w przypadku gdy uprawy są ubezpieczane) co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych ‒ od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy w pełnych wysokościach,
– dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).
W przypadku, gdy rolnik chciałby dodatkowo (nie obowiązkowe), aby szacowania dokonała również komisja poprzez lustrację na miejscu, mogą zgłosić ten fakt do komisji w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania od 25.07.2023 do 28.07.2023 (nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy). Szacowane będą wyłącznie uprawy pozostające na polach, uprawy zżęte nie będą szacowane. Szacunki przez komisje nie gwarantują wyższej wypłaty odszkodowania.
Do wypełnionego wniosku o szacowanie strat należy załączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2023, umowa ubezpieczenia upraw (jeśli była zawarta)

Do wypełnienia wniosku o szacowanie strat przez Komisję potrzebne będzie:
– Kopia wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2023
– Umowa ubezpieczenia upraw – w przypadku gdy uprawy są ubezpieczane
– Powinna być znana liczba zwierząt gospodarskich w rozbiciu na ich wiek.

BARDZO WAŻNE
Wszyscy muszą złożyć wniosek przez aplikację „szacowanie suszy” do 15 października, bez tego szacowanie komisji z Gminy nie będzie ważne.
Załącznik: Wniosek

Dodaj komentarz