1 czerwca 2021

Zmiany w projekcie MPZP Ośnik – do wglądu

Od  10.06.2021r. do 01.07.2021r. w Urzędzie Gminy Leoncin przy ul. Partyzantów 3 (w pokoju nr 12 na I piętrze), wyłożony zostanie do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ośniki gmina Leoncin obejmującego obszar sołectwa Ośniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami zostanie przeprowadzona w dniu 23.06.2021r. o godzinie 14:00 w Urzędzie Gminy Leoncin pok. 12.

Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie interesantów oraz pracowników Urzędu Gminy Leoncin, osoby chcące zapoznać się z projektem w siedzibie Urzędu proszone są o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie planowanej wizyty pod nr. Tel. (22) 785 66 00 WEW. 18. Interesanci wchodzący do Urzędu zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Leoncin z podaniem nazwy obszaru planu, swojego imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.07.2021r.

Składać można w sekretariacie Urzędu Gminy Leoncin, pocztą na adres: Urząd Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ug.leoncin@tlen.pl

 

Dodaj komentarz