21 września 2022

Dodatek dla gospodarstw domowych

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła ( zwany dodatkiem dla gospodarstw domowych)

W dniu 19.09.2022 r. opublikowana została ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ( Dz. U. 2022 r. poz.1967).

Informujemy, że na terenie Gminy Leoncin obsługę wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Leoncinie, ul. Partyzantów 3.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza,ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchania albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo:

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3) kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków ( Dz. U z 2022 r. poz.438,1561,1576,1976), do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27 g ust. 1 tej ustawy.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi jednorazowo:

1) 3000 złotych- w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
2) 1000 złotych- w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe , kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.
4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą ( gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące ( gospodarstwo wieloosobowe).

Dodatek dla gospodarstwa domowego nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Wnioski można składać:

• elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP,
• papierowo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Leoncinie w dniach od poniedziałku do piątku od godz. 8.00-15.00. pokój nr 18 i 19.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 785-65-82 wew. 17.

Wniosek o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych można składać do dnia 30.11. 2022 r.

 

Wniosek

Dodaj komentarz