29 kwietnia 2024

I sesja Rady Gminy Leoncin

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz.U. z 2024 poz. 609/Komisarz Wyborczy postanowieniem z dnia zwołuję pierwszą sesję Rady Gminy Leoncin na dzień 7 maja 2024 r. o godz. 11.00 w budynku dawnego Gminnego Ośrodka Kultury w Leoncinie, ul. Singera 1 i zapraszam do udziału.
Sesję otworzy i będzie prowadził do chwili wyboru Przewodniczącego Rady najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Ślubowanie radnych.
3. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
4. Wystąpienie Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej i wydanie radnym zaświadczeń o wyborze.
5. Ślubowanie Wójta Gminy.
6. Wręczenie przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze Wójtowi Gminy.
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
8. Zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego Rady.
9. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego.
11. Przekazanie przewodniczenia obrad nowemu Przewodniczącemu.
12. Zgłoszenie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady.
13. Wybór Wiceprzewodniczących Rady.
14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących.
15. Sprawy organizacyjne.
– Oświadczenia majątkowe.
– Ustalenie terminu kolejnej sesji
16. Zakończenie obrad.

Dodaj komentarz