8 maja 2024

II – zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w II – zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 14 maja 2024 r. o godz. 9.00 w Świetlicy Wiejskiej (dawny GOK) w Leoncinie.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołów z LXXXIX- zwyczajnej i z I- zwyczajnej Sesji Rady Gminy Leoncin.
4. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie gminy Leoncin w 2023 roku.
5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dotycząca Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2023r.
7. Sprawozdanie z działalności ośrodka pomocy społecznej w Leoncinie za rok 2023.
8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2024rok.
9. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2024-2035.
10. Uchwała w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Leoncin.
11. Uchwał w sprawie powołania Komisji Technicznej do spraw Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury i Rolnictwa.
12. Uchwała w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów oraz Publiczną do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia, Promocji Gminy i Bezpieczeństwa Publicznego.
13. Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
14. Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
15. Informacja Radnych Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
16. Interpelacje i zapytania.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Sprawy organizacyjne i bieżące.
19. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Dominiak

Dodaj komentarz