8 sierpnia 2022

LIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w LIX nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się 10 sierpnia 2022 r. godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2022 rok.
4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2022-2029.
5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat pomieszczeń wraz z wyposażeniem znajdujących się w budynku gminnym ul. Partyzantów 12 w Leoncinie z przeznaczeniem na rehabilitację.
6. Uchwała w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli, a także nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
7. Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz