6 czerwca 2022

LVI– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w LVI– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 r. o godz. 9.00 w Świetlicy Wiejskiej (dawny GOK) w Leoncinie.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołów z LI-zwyczajnej, LII- nadzwyczajnej, LIII, LIV i LV- nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dotycząca Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2021r.
6. Sprawozdanie z działalności ośrodka pomocy społecznej w Leoncinie za rok 2021.
7. Opinia Komisji stałych do uchwał przedkładanych do uchwalenia.
8. Raport o stanie gminy
7.1 Wystąpienie Wójta Gminy Leoncin
7.2 Debata
9. Uchwała w sprawie udzielenia wójtowi gminy Leoncin wotum zaufania.
10. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021.
11. Przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Wójta Gminy Leoncin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok.
12. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy i przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
13. Przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy dotyczącą absolutorium dla Wójta Gminy Leoncin za rok 2021.
14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021.
15. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2021 rok.
16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2022 rok.
17. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2022-2029.
18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Leoncin położonej w obrębie Nowe Polesie.
19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Leoncin położonej w obrębie Nowe Polesie.
20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Leoncin położonej w obrębie Wilków Polski.
21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Leoncin położonej w obrębie Wilków Polski.
22. Uchwałą w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzewa.
23. Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego uchwały Nr I/5/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 21 listopada 2018r w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
24. Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego uchwały Nr I/6/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 21 listopada 2018r w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
25. Informacja Radnej Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
26. Interpelacje i zapytania.
27. Wolne głosy i wnioski.
28. Sprawy organizacyjne i bieżące.
29. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz